Regulamin sprzedaży

 

Regulamin sprzedaży produktów Elamed Media Group

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży produktów przez Elamed Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Katowicach, 40-203, przy al. Roździeńskiego 188c, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 000411505, zwaną dalej „Elamed Media Group”, w tym za pośrednictwem portalu dlaspecjalistów.pl.


Słownik pojęć
 
Podane niżej wyrażenia, użyte w dalszej części niniejszego Regulaminu, należy rozumieć w następujący sposób:
Produkt – czasopismo, prenumerata czasopisma, książka, CD, DVD, szkolenie oraz wszelkie inne produkty będące w ofercie Elamed Media Group, zarówno w postaci fizycznej, jak i cyfrowej.
Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą lub kurierem, w szczególności: prenumerata lub egzemplarz czasopisma papierowego, książka na nośniku papierowym lub CD, filmy DVD, subskrypcja cyklu płyt DVD lub zestawu książek.
Produkt cyfrowy – treści, które mogą zostać dostarczone lub udostępnione poprzez sieć Internet (w tym e-mail) bądź zamieszczone w serwisie internetowym oraz w przypadku których istnieje możliwość ich użytkowania na urządzeniach mobilnych podłączonych do Internetu, w tym także produkt mobilny.
Produkt mobilny – treści, które mogą zostać dostarczone lub udostępnione przez sieć Internet i których istnieje możliwość użytkowania tylko i wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej.
Szkolenie – udział uczestnika w szkoleniu, konferencji lub warsztatach organizowanych przez Elamed Media Group.
Nabywca – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) będący płatnikiem zamówienia, podany w danych do faktury.
Uczestnik szkolenia – osoba fizyczna wskazana przez nabywcę do uczestnictwa w szkoleniu.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą, w tym z Elamed Media Group, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
 
Zamówienia
 1. Zamówienie może zostać dokonane w jeden z następujących sposobów:

  − poprzez sklep internetowy na stronie dlaspecjalistow.pl,
  − poprzez formularze zamieszczane na stronach internetowych i serwisach internetowych Elamed Media Group,
  − e-mailem na adres: dok@elamed.pl,
  − telefonicznie u pracownika Działu Sprzedaży Produktów Elamed Media Group lub Działu Obsługi Klienta,
  − faksem,
  − listownie na adres: Elamed Sp. z o.o. sp. k., Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice,
  − opłacenie otrzymanej proformy, w szczególności obejmującej prenumeratę na kolejny okres,
  − poprzez wysłanie SMS zgodnie z parametrami (numer, treść, wysokość opłaty) podanymi przy danym produkcie – SMS stanowi jednocześnie opłacenie zamówienia – we współpracy z operatorem płatności SMS, firmą Dotpay SA,
  − bezpośrednio.

 2. O ile forma zamówienia nie wymaga inaczej, zamówienie powinno zawierać dane Nabywcy, tj. dane do faktury: nazwa/nazwisko i imię, adres, telefon oraz w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: NIP, imię i nazwisko osoby zamawiającej, adres do wysyłki, jeśli jest inny niż podany do faktury, oraz dane dotyczące zamawianego produktu, tj.: nazwę czasopisma bądź tytuł książki lub DVD albo temat i datę szkolenia wraz z nazwiskami uczestników.
 3. W przypadku nie podania numeru, od którego ma być przesyłana prenumerata, prenumerata jest wysyłana od bieżącego numeru. W przypadku zamówień na prenumeratę od numerów archiwalnych zamówienia będą realizowane w miarę dostępności numerów archiwalnych.
 4. Prenumeratę zamawia się i nabywa na rok, w czasie którego nabywcom niebędącym konsumentami nie przysługuje prawo do rezygnacji z subskrypcji kolejnych numerów. Nabywca będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w rozdziale „Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy”.
 5. W wypadku gdy nabywca niebędący konsumentem nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedostatniego numeru czasopisma w zamówionej trwającej prenumeracie nie złoży pisemnego (w tym e-mailem) oświadczenia o braku woli kontynuowania prenumeraty, uznaje się, że prenumerata zostaje zamówiona na kolejny roczny okres. Powyższe stosuje się także do dalszych okresów prenumeraty.
 6. W przypadku złożenia przez nabywcę zamówienia na szkolenia istnieje możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na następujących zasadach
  − do 30 dni przed planowaną datą szkolenia – bezkosztowo,
  − do 14 dni przed planowaną datą szkolenia – za zapłatą 50% kosztów (z zastrzeżeniem przysługującego konsumentom prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w rozdziale „Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy”).
Na mniej niż 14 dni przed planowaną datą szkolenia nabywcy nie przysługuje prawo do rezygnacji i zostanie obciążony on pełną kwotą ceny za szkolenie, nawet wówczas, gdy uczestnik szkolenia nie weźmie w nim udziału (z zastrzeżeniem przysługującego konsumentom prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w rozdziale „Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy”).
Ponadto nabywca jest uprawniony do zmiany uczestnika szkolenia również na mniej niż 7 dni przed szkoleniem.
Rezygnacja ze szkolenia lub zmiana uczestnika wymaga złożenia pisemnego (w tym e-mailowego) zawiadomienia do Działu Obsługi Klienta Elamed Media Group (z zastrzeżeniem przysługującego konsumentom prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w rozdziale „Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy”).
 
 
Ceny i cenniki
 1. Aktualne cenniki, w tym koszty pakowania i wysyłki, są podawane na stronach internetowych Elamed Media Group, w tym na stronie www.dlaspecjalistów.pl.
 2. Przy nabywaniu produktów fizycznych, tj. podlegających wysyłce (np.: egzemplarzy czasopisma, książki, nośnika DVD) nabywca zostaje obciążony zryczałtowanymi kosztami pakowania i wysyłki w wysokości określonej w cenniku.
 3. Podawane koszty pakowania i wysyłki dotyczą wysyłki krajowej. Koszt pakowania i wysyłki zagranicznej na terenie Europy wynosi dwukrotność kosztów wysyłki krajowej, natomiast poza Europą – trzykrotność kosztów wysyłki krajowej.
 4. Cena prenumeraty nie może ulec zmianie na wyższą w czasie trwania aktywnej, tj. opłaconej, prenumeraty. Dodatkowo w wypadku automatycznego przedłużenia prenumeraty nabywca otrzymuje gwarancję stałej ceny przez 3 lata od rozpoczęcia prenumeraty.
 5. W pozostałych wypadkach prenumerata na kolejny rok następuje według ceny określonej w cenniku obowiązującym na dzień wystawienia faktury/proformy na kolejny rok, przy czym wpłaty na kolejny rok nie są przyjmowane wcześniej niż na 3 miesiące przed datą ukazania się ostatniego numeru opłaconej prenumeraty. Wcześniejsze wpłaty będą klientom zwracane.
 
 
Warunki płatności
 1. W przypadku zamówień, dla których określono sposób płatności „przedpłata” lub „płatności elektroniczne” należy dokonać wpłaty na podane w ofercie lub na proformie konto bankowe Elamed Media Group bądź na konto pośrednika w płatnościach elektronicznych lub dokonać płatności kartą płatniczą lub gotówką. Fakturowanie i wysyłka zamówionych produktów odbędą się po otrzymaniu wpłaty przez Elamed Media Group.
 2. W przypadku zamówień na produkty fizyczne, dla których określono sposób płatności „za pobraniem”, płatność następuje przy odbiorze u listonosza lub kuriera.
 3. W przypadku zamówień, dla których uzgodniono płatność z odroczonym terminem, zamówienie powinno zostać potwierdzone pisemnie lub elektronicznie przez nabywcę. Płatność następuje na podstawie przesłanej faktury VAT w określonym na fakturze terminie płatności i na wskazany w niej rachunek bankowy.
 4. Przy automatycznym przedłużeniu płatność za kolejny rok prenumeraty następuje w oparciu o przesłaną z ostatnim numerem trwającej prenumeraty fakturę VAT.
 5. Po dokonaniu przedpłaty za zakupiony produkt wysyłka nastąpi do 3 dni od momentu wpłynięcia środków pieniężnych na konto Elamed Media Group przy zachowaniu wybranych warunków dostawy.
 6. Płatność za udział w szkoleniu powinna nastąpić przedpłatą w ciągu 7 dni od daty zamówienia. W przypadku nieuregulowania płatności do dnia szkolenia i braku rezygnacji z udziału do 7 dni przed szkoleniem płatność winna nastąpić w ciągu 7 dni od dnia szkolenia. Brak płatności do dnia szkolenia oznacza brak gwarancji miejsca na szkoleniu, w przypadku dużej liczby uczestników.
 

Fakturowanie
 1. Faktura VAT jest wystawiana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku prenumeraty przedłużonej automatycznie zgodnie z rozdziałem Zamówienia pkt 5 niniejszego Regulaminu faktura VAT na kolejny rok zostaje wystawiona z dniem wysyłki ostatniego numeru trwającej prenumeraty.
 3. W przypadku nieopłacenia udziału w szkoleniu do dnia szkolenia oraz braku rezygnacji ze szkolenia zgodnie z rozdziałem Zamówienia pkt 7 niniejszego Regulaminu faktura VAT za udział w szkoleniu zostanie wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przypadku konieczności dokonania zmian w danych nabywcy widniejących na fakturze nabywca ma obowiązek wystawienia noty korygującej i przesłania jej na adres podany we wstępie. Po wystawieniu faktury nie ma możliwości zmiany danych na fakturze poprzez podmianę już wystawionej faktury.
 5. Elamed Media Group wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
− jednostce miary i liczby sprzedanych towarów,
− stawce podatku,
− sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
− wartości sprzedaży netto,
− wartości sprzedaży brutto,
− kwocie należności ogółem.
 
 
Dostawa
 1. Dostawa produktów fizycznych następuje na adres podany w zamówieniu jako adres do wysyłki, za wyjątkiem wysyłek za pobraniem, w przypadku których pierwszy produkt jest dostarczany na adres podany jako adres do wysyłki faktury. W przypadku niepodania adresu do wysyłki przyjmuje się, że adres podany do faktury jest jednocześnie adresem do wysyłki.
 2. Dostawa produktów cyfrowych lub kodów do pobrania produktów cyfrowych odbywa się na podany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, w serwisie internetowym lub w formie pisemnej na adres nabywcy – w zależności od rodzaju produktu.
 3. Elamed Media Group powierza dostawę zamówionych produktów fizycznych profesjonalnej firmie kurierskiej lub profesjonalnemu operatorowi pocztowemu (zwanymi dalej operatorem pocztowym).
  Z uwagi na powyższe Elamed Media Group wobec nabywców niebędących konsumentami nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania operatora pocztowego, w szczególności za opóźnienia w przesyłkach. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych wypadkach, Elamed Media Group może uwzględnić reklamację dotyczącą nieotrzymania przesyłki z przyczyn leżących po stronie operatora.
 4. Produkty wymagające wielokrotnej wysyłki, tj. w szczególności typu prenumerata czasopisma, nie są dostępne w wysyłce kurierskiej.
 
 
Odpowiedzialność za wady, reklamacje
 1. Wobec nabywców będących Konsumentami Elamed Media Group odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na zasadach ogólnych, w szczególności opisanych w ustawie Kodeks cywilny oraz ustawie o prawach konsumenta, to jest w szczególności:
  − Elamed Media Group jest odpowiedzialny względem nabywcy będącego konsumentem, jeżeli produkt ma wadę fizyczną (jest niezgodny z umową) lub wadę prawną.
  − Elamed Media Group odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.
  − W takim wypadku nabywca będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Nabywca będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Elamed Media Group usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez nabywcę będącego konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Elamed Media Group.
  − Reklamowane produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres wskazany w pkt 3 poniżej. Elamed Media Group jest zobowiązany rozpoznać reklamację w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania nabywcy będącego konsumentem.
  − W przypadku uzasadnionej reklamacji, jeżeli nie będzie możliwa naprawa lub wymiana produktu, Elamed Media Group niezwłocznie zwróci nabywcy będącemu konsumentem równowartość ceny produktów wraz z kosztami przesyłki na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, albo przekazem pocztowym bądź –gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze – na numer rachunku bankowego, którego dane nabywca będący konsumentem poda w korespondencji. Koszty poniesione przez nabywcę będącego konsumentem związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Elamed Media Group.
 2. Wobec nabywców niebędących konsumentami Elamed Media Group przyjmuje reklamacje oraz gwarantuje wymianę wadliwych produktów tylko i wyłącznie w następujących przypadkach:
  − błędów drukarskich lub introligatorskich,
  − wadliwości nośnika DVD lub CD,
  − innych wad produktu powstałych z winy Elamed Media Group.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych produktów winne być składana pisemnie lub e-mailowo na adres:
  Elamed Sp. z o.o. sp. k., Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice, e-mail: dok@elamed.pl, i zawierać opis wady wraz z reklamowanym produktem.
 4. W wypadku reklamacji dotyczących płatności dokonywanej SMS-em za pośrednictwem operatora płatności SMS – firmy Dotpay SA – reklamacje można zgłaszać także zgodnie z procedurą reklamacyjną zawartą w regulaminie operatora płatności: http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/.
 
 
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
 1. Stosownie do postanowień Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827), dalej zwanej: Ustawą o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  − dla umowy, w wykonaniu której Elamed Media Group wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  − w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  − w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
  − dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Elamed Sp. z o.o. sp. k., Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice, e-mail: dok@elamed.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Elamed Media Group niezwłocznie potwierdzi konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Elamed Media Group ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli jednak konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Elamed Media Group, Elamed Media Group nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Elamed Media Group dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Elamed Media Group niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Elamed Media Group zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Elamed Media Group może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dowodu jej odesłania.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Jeżeli konsument wykonuje prawo do odstąpienia po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
  − konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  − konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody,
  − Elamed Media Group nie dostarczył konsumentowi dokumentu umowy lub potwierdzenia jej zawarcia.
 10. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Elamed Media Group lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Elamed Media Group. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Elamed Media Group informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  − o świadczenie usług, jeżeli Elamed Media Group wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Elamed Media Group utraci prawo odstąpienia od umowy; w przypadku zamówienia usługi za pośrednictwem strony internetowej informacja będzie widniała na stronie internetowej, a w przypadku zamówienia drogą telefoniczną konsument zostanie poinformowany podczas rozmowy telefonicznej;
  − w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  − w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  − w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  − w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  − w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  − o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  − o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  − o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Elamed Media Group o utracie prawa odstąpienia od umowy; w przypadku zamówienia usługi za pośrednictwem strony internetowej informacja będzie widniała na stronie internetowej, a w przypadku zamówienia drogą telefoniczną konsument zostanie poinformowany podczas rozmowy telefonicznej.
 
 
Informacje na temat mających znaczenie interoperacyjnościach i funkcjonalności treści cyfrowych oraz o środkach ich ochrony
 1. Jeżeli został zakupiony nośnik cyfrowy CD, to do otwarcia potrzebne są sprzęt komputerowy wyposażony w odtwarzacz płyt CD, DVD lub BluRay oraz program do odtwarzania PDF, np. Adobe Reader (jeśli nośnik zawiera dane w tym formacie), lub program do odtwarzania filmów z kodekiemMPEG2 (jeśli nośnik zawiera film), np. Windows Media Player. Filmy można oglądać również na odtwarzaczach DVD.
 2. Jeżeli został zakupiony nośnik cyfrowy DVD lub BluRay, to do otwarcia potrzebny jest sprzęt komputerowy wyposażony w odtwarzacz płyt DVD lub BluRay oraz program do odtwarzania PDF, np. Adobe Reader (jeśli nośnik zawiera dane w tym formacie), lub program do odtwarzania filmów z kodekiem MPEG2 (jeśli nośnik zawiera film), np. Windows Media Player. Filmy można oglądać również na odtwarzaczach DVD.
 3. Jeżeli został zakupiony nośnik cyfrowy BluRay, to do otwarcia potrzebny jest sprzęt komputerowy wyposażony w odtwarzacz płyt BluRay oraz program do odtwarzania PDF, np. Adobe Reader (jeśli nośnik zawiera dane w tym formacie), lub program do odtwarzania filmów z kodekiem MPEG2 (jeśli nośnik zawiera film), np. Windows Media Player. Filmy można oglądać również na odtwarzaczach BluRay.
 4. Jeżeli został zakupiony egzemplarz cyfrowy w formacie PDF, wówczas należy posiadać sprzęt elektroniczny umożliwiający odtworzenie pliku w tym formacie.
 5. Jeżeli zakupiony został produkt mobilny, wówczas do otwarcia potrzebne jest urządzenie mobilne z aktywnym dostępem do Internetu oraz przynajmniej 1 GB pamięci umożliwiającej ściągnięcie oraz korzystanie z aplikacji, w której znajdują się wydania w wersji mobilnej. W systemie iOS aplikację można pobrać na urządzenie mobilne za pomocą AppStore, natomiast w systemie Android – za pomocą Google Play.
 
 
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od 6.07.2017 r. i ma zastosowanie do umów zawartych począwszy od tej daty.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wiążą konsumentów tylko w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności art. 384 i następnych Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 3. Konsument może skorzystać z możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań wynikających z umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego z wykorzystaniem internetowej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/ consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Powyższe nie pozbawia konsumenta prawa dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.
 4. Kontakt:
  − Adres: Elamed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice
  − Dział Obsługi Klienta usługodawcy czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy), tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl.  Załącznik 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy (należy wypełnić i odesłać tylko  przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

  Wcześniejsze wersje regulaminu są dostępne na stronie elamed.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl