Regulamin ŚUDE

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej, zasady Polityki prywatności: przetwarzania danych osobowych i postępowania z plikami „cookies” oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
  2. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  3. Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  4. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  5. Usługodawca - ELAMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice, tel. 32 788 51 01, fax 32 203 93 56, e-mail: elamed@elamed.pl
  6. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu przy uruchamianiu usługi, przy użyciu strony WWW jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
  1. Prowadzi sklep internetowy, gdzie istnieje możliwość zakupu treści w formie papierowej, elektronicznej oraz mobilnej.
  2. Umożliwia założenie oraz korzystanie z spersonalizowanych kont na stronach internetowych, gdzie udostępnia swoje produkty Usługobiorcy.
  3. Umożliwia założenie oraz korzystanie z konta mobilnego, gdzie udostępnia swoje produkty Usługobiorcy.
  4. Umożliwia złożenie zamówienia na usługi drogą elektroniczną (korespondencja mailowa) i telefoniczną.
  5. Przesyła informacje handlowe drogą elektroniczną (newsletter).
  6. Przesyła egzemplarze okazowe drogą elektroniczną oraz pocztą w zależności od zamówienia Usługobiorcy.

Rozdział 3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
 2. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  1. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. O charakterze bezprawnym: naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 6. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronach WWW Usługodawcy przed rozpoczęciem prac.
 8. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 9. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy zawarte są w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu.

Rozdział 4
Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez jedną z nw. czynności:
  1. Rejestrację w sklepie internetowym dlaspecjalistow.pl,
  2. Rejestrację oraz korzystanie z spersonalizowanych kont na stronach internetowych Usługodawcy przez Usługobiorcę,
  3. Założenie oraz korzystanie z konta mobilnego, gdzie Usługodawca udostępnia swoje produkty Usługobiorcy,
  4. Złożenie zamówienia na usługi drogą elektroniczną (korespondencja mailowa) i telefoniczną,
  5. Rejestrację w newsletterze Usługodawcy.
 2. Z zastrzeżeniem zdania drugiego Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Dostawa produktów nabytych w sklepie internetowym dlaspecjalistow.pl następuje w terminie wskazanym przy opisie danego produktu na stronie sklepu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usług lub dokonać zmiany swoich ustawień poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Rozdział 5
Informacje Handlowe

 1. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 2 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną w formie wysyłki informacji handlowych.

Rozdział 6
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  1. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
  2. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
 2. Reklamacja aby została rozpatrzona musi mieć formę pisemną i zostać wniesiona w terminie do 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 3. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Usługobiorcę będącego konsumentem roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Rozdział 7
Kontakt

 1. Dział Obsługi Klienta Usługodawcy czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).
 2. Dane kontaktowe:
  • Telefon: 32 788 51 28
  • E-mail: dok@elamed.pl

Rozdział 8
Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r..
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

ZAŁĄCZNIK 1. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną to:
  1. Połączenie z Internetem: wymagane,
  2. Preferowana przeglądarka: dowolna,
  3. Wtyczki do przeglądarki: brak,
  4. Pliki Cookiem: informacje o sesji użytkownika [imię, nazwisko, login],
  5. Javascript: wymagany,
  6. Procesor: dowolny,
  7. Pamięć operacyjna: dowolna,
  8. Grafika: 640x480,
  9. Karta dźwiękowa: nie wymagana,
  10. Preferowany system operacyjny: dowolny.
 2. Komfortowe wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną to:
  1. Połączenie z Internetem: 512kbps
  2. Preferowana przeglądarka: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome,
  3. Wtyczki do przeglądarki: brak,
  4. Pliki Cookiem: informacje o sesji użytkownika [imię, nazwisko, login],
  5. Javascript: wymagany,
  6. Procesor: dowolny,
  7. Pamięć operacyjna: dowolna,
  8. Grafika: 800x600,
  9. Karta dźwiękowa: nie wymagana,
  10. Preferowany system operacyjny: dowolny.
 3. Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z aplikacji mobilnych:
  1. Przynajmniej 1 GB pamięci,
  2. Dostęp do internetu, aby ściągnąć wydania,
  3. System iOS od 7.0 i wyższe,
  4. System Android od 4.0 i wyższe oraz rozdzielczość ekranowa 480x800.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl